Ďalšia úspešne zvládnutá dizertačná skúška

Srdečne blahozeláme kolegovi Jánovi Bónovi, ktorý úspešne zvládol dizertačnú skúšku aj s obhajobou písomnej práce k dizertačnej skúške.

minimovka Bona

 

Praktikum z topografického mapovania

 

V dňoch 1. až 3. júla 2020 sa uskutočnilo Praktikum z topografického mapovania. Ide o povinný predmet pre študentov 1. ročníka v rámci študijného programu geografia, ktorý odborne zastrešujú doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. a Mgr. Jozef Šupinský. Tento rok praktikum prebiehalo v lokalite Malá Vieska pri pútnickom kostole Narodenia Panny Márie, v katastri obci Družstevná pri Hornáde, ktorá leží asi 10 km severne od Košíc. Kostol s cintorínom je umiestnený na malom vŕšku, ku ktorému z hlavnej cestnej komunikácie vedie obslužná cesta. Zaujímavosťou lokality je, že v kostole je umiestená kópia zázračnej póčskej ikony. Od konca 18. storočia až po dnes sa na tomto miesto zhromažďujú počas odpustovej slávnosti začiatkom septembra pútnici zo širokého okolia. Vedľa kostola je cintorín a od severovýchodu až po juhovýchod areál kostola s cintorínom obopína lom, v ktorom sa ťažil dolomit. Dnes je už lom mimo prevádzky.

topopraktikum2020b

Na obrázku (v strede) je Kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske, v popredí je železničný ťah Košice - Kysak - Žilina - Bratislava, cesta medzi obcami Trebejov a Družstevná pri Hornáde, cintorín (v pravo) a lom (v pozadí).

Táto zaujímavá lokalita s pestrosťou krajinných prvkov poskytla výborné možnosti pre realizáciu pozemných metód zberu geopriestorových dát. Študenti sa počas praktika z topografického mapovania oboznámili s dvoma základnými geodetickými metódami - tachymetriou a GNSS.

 

topopraktikum2020a

Študenti vykonávajúci meranie, výsledkom ktorého je vytýčenie pôdorysu Kostola Narodenia Panny Márie v Malej Vieske.

Študenti pracovali v dvoch skupinách a mali viacero úloh. Jednou z nich bolo zaznamenať pôdorys kostola pomocou tachymetrie a vyhotoviť jeho plán.

 topopraktikum2020c

 

Významné jubileá dvoch kľúčových osobností Ústavu geografie

V prvom polroku 2020 sa dožili sedemdesiatich rokov docent Zdenko Hochmuthprofesor Peter Spišiak. Dve osobnosti, ktorých pôsobenie malo zásadný vplyv na vznik a profiláciu Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Vo februári 2020 toto jubileum oslávil doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. ktorý bol zakladateľom a prvým vedúcim Katedry geografie, dnešného Ústavu geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Docent Hochmuth je nielen inšpiratívnym učiteľom, za čo mu roku 2013 bola udelená Cena dekana za pedagogickú činnosť, ale aj stále činorodým vedcom a známym fyzickým geografom, karsológom a speleológom. Jeho výskum má úctyhodný priestorový rozsah od Číny až po Mexiko a Belize. Je zakladateľom a prvým predsedom redakčnej rady časopisu Geographia Cassoviensis, ktorý vďaka evidencii v databázach SCOPUS a WSCI WoS v súčasnosti patrí k špičke medzi geograficky zameranými časopismi na Slovensku. Je tiež predsedom redakčnej rady časopisu Slovenský kras a členom redakčnej rady Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Pred založením Katedry geografie v Košiciach bol dekanom a prodekanom Pedagogickej fakulty v Prešove, ktorá je dnes súčasťou Prešovskej Univerzity v Prešove. Opakovane bol zvolený za predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti, bol predsedom Východoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti a v súčasnosti je predsedom Košickej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti a členom jej Výkonného výboru. Za svoju činorodú prácu, ktorou reprezentoval fakultu a univerzitu mu roku 2019 bola udelená Cena dekana za rozvoj fakulty.

Dôležitú úlohu pri rozvíjaní Ústavu geografie zohral prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. ktorý sedemdesiate narodeniny oslávil v júni. Vďaka nemu sa výskumné aktivity pracoviska rozšírili aj na oblasť humánnej a regionálnej geografie.

Okrem Ústavu geografie je profesor Spišiak dlhoročným pracovníkom Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja (v minulosti Katedra sociálnej geografie či Katedra humánnej geografie a demogeografie, resp. demografie) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov či expertných skupín. Bol spolugarantom magisterského a neskôr doktorandského stupňa štúdia na ÚGE PF UPJŠ. V roku 2013 mu za jeho prácu a výsledky v oblasti vzdelávania bola udelená Cena dekana za pedagogickú činnosť.  

Za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach bola v máji 2013,  pri príležitosti 50. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, obom jubilantom udelená Zlatá medaila PF UPJŠ. 

Jubilantom v mene Ústavu geografie a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach srdečne blahoželáme, veríme v ďalšiu spoluprácu a prajeme pevné zdravie, veľa tvorivej energie a radosti z práce!

doc hochmuth prof spisiak - Copy

Doc. Zdenko Hochmuth (vľavo) a prof. Peter Spišiak (vpravo)

Viac fotografií na stránke fakulty

Prvé číslo 14. ročníka časopisu Geographia Cassoviensis

Vážení priaznivci časopisu Geographia Cassoviensis, jeho prvé tohtoročné číslo v elektronickej podobe je už vydané. Tlač a distribúcia prebehne v závislosti od vývoja aktuálnych obmedzení súvisiacich s prevenciou proti ochoreniu Covid-19.

Prajeme vám príjemné čítanie.

 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top