esa_logo.png

Riešime výskumný projekt
pre Európsku vesmírnnu agentúru (ESA)

Slovenská republika sa od februára 2015 stala členom skupiny krajín spolupracujúcich s ESA (PECS). V rámci prvej výzvy na predkladanie projektových návrhov sa výskumnému kolektívu z Ústavu geografie PF UPJŠ podarilo získať financovanie ako jednému spomedzi ôsmych vybratých návrhov, ktoré mohli podať slovenské subjekty. Celkovo sa o kontrakt s ESA uchádzalo 18 návrhov.

Projekt, ktorého vedúcim je prof. Jaroslav Hofierka, má názov "Simulating the cooling effect of urban  greenery based on solar radiation  modelling and a new generation of ESA  sensors" (SURGE). Ide o štúdiu uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je overiť mieru využiteľnosti obrazových snímok satelitov ESA pre simulovanie chladiaceho efektu mestskej zelene. Mestská zeleň výrazne ovplyvňuje charakter klímy a zmierňuje vysoké letné horúčavy, ako na to poukazuje tepelná snímka Košíc z družice LANDSAT 8.

landsat8_teplota.png

 

V júni 2015 ESA vypustila na orbitu prvý z dvojice satelitov Sentinel 2, ktorý priestorovým rozlíšením a počtom spektrálnych kanálov pre sledovanie vegetácie prekonáva americkú družicu LANDSAT 8. Na základe dát Sentinelu 2 tak možno presnejšie odhadnúť priepustnosť vegetácie, ktorú chceme zároveň validovať pozemnými meraniami.

Riešenie projektu SURGE je plánované na 24 mesicov so začiatkom v júni 2016. SURGE je významným zahraničným výskumným projektom riešeným na našom ústave a predstavuje ďalší posun v zvyšovaní  kvality a medzinárodného rozmeru geografického pracoviska v Košiciach.

sentinel2a_a_landsat8.png