Udalosť: Náš úspech v programe EÚ Horizont 2020
Dátum: 2. 5. 2016
Miesto: Košice

Popis:

Ústav geografie bude spoluriešiteľom projektu UrbanHist (grant MSCA-ITN), ktorého návrh schválila Výskumná agentúra (REA) Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020, výzvy Inovative Training Networks.

Podstata projektu spočíva vo vytvorení inovatívnej siete na prípravu špecialistov v oblasti urbánneho plánovania a urbánnych dejín, s čím sa nevyhnutne spája aj podpora výskumu, diseminácie výsledkov a rozvoj infraštruktúry zapojených pracovísk.

Návrh projektu UrbanHist za UPJŠ pripravovala Katedra histórie z Filozofickej fakulty pod vedením doc. Martina Pekára. Hlavným riešiteľom je Bauhaus-Universitat vo Weimare v Nemecku. Ďalšími partnermi sú Belkinge Institute of Technology v Karslskrone vo Švédsku a Univerzita vo Valladolid v Španielsku. Za Ústav geografie na projekte participujú prof. Jaroslav Hofierka a Dr. Ján Kaňuk z Oddelenia geoinformatiky.

Pridelenie tohto grantu je potvrdením európskeho rozmeru a kvality výskumu na UPJŠ ako aj záväzkom naplniť stanovené ciele.