Clipboard01.jpg

Suroviny z odpadu - sme členom európskej siete pre tento výskum

Program Európskej komisie pre vedecko-technologickú spoluprácu  (COST) umožňuje výskumníkom vybudovať svoje interdisciplinárne výskumné siete v Európe i mimo nej.

V roku 2016 Technická univerzita vo Viedni iniciovala vznik siete výskumnímkov pod názvom Mining the European Anthroposphere (MINEA). V projekte MINEA je združených 27 krajín, z ktorých každú zastupuje jedna inštitúcia. V prípade Slovenska je to Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach reprezentovaný prof. Vladimírom Sedlákom.

MINEA by mala do roku 2020 zjednotiť poznatky o spôsoboch nakladania s rôznymi druhmi odpadu. Tradičná banská ťažba nepretržite presúva suroviny z geosféry do antroposféry. Tieto materiály sa hromadia v antropogénnych úložiskách majúcich rôzne formy, ako napríklad v autách, v elektronike, v budovách a napokon na skládkach odpadov. Predstavujú tak surovinový potenciál pre materiály budúcnosti.

Na poskytovanie informácií o dostupnosti primárnych surovín do budúcnosti boli vytvorené metodiky a databázy zásob geogénnych ložísk (zdrojov) a ekonomicky extrahovateľných rezervy. Avšak podobné informačné mechanizmy chýbajú o dostupnosti sekundárnych materiálov. Napriek tomu, že množstvo materiálov v antroposfére sa v posledných desaťročiach dramaticky zvýšilo, zdrojový potenciál v antropogénnych úložiskách nebol dostatočne preskúmaný.Tento fakt zabraňuje porovnaniu zdrojov/rezerv primárnych a sekundárnych materiálov a chýbajú tiež integrované informácie o dostupnosti materiálov z dosahovania budúcich komoditných trhov.

Cieľom tejto akcie COST je preto aktivovať nahlasovanie materiálnych zdrojov / rezerv v antroposfére. MINEA kladie dôraz na stavebný odpad, odpad získaný zo skládok a na tuhé zvyšky zo spaľovania odpadu. V súčasnosti existujú veľké rozdiely v súvislosti s recykláciou druhotných materiálov z týchto troch druhov odpadov v celej Európe v dôsledku izolovaného vnútroštátneho výskumu, technológií odpadového hospodárstva a politických stratégií. Celoeurópsky prístup je potrebný na vytvorenie spoločnej vedomostnej základne na hodnotenie potenciálu zdrojov na rôznych priestorových úrovniach.

Prostredníctvom koordinácie národných výskumných aktivít v európskych krajinách sa MINEA snaží o prelom v integrovanom hodnotení primárneho a sekundárneho surovinového potenciálu, ktorý je predpokladom efektívneho riadenia zdrojov.