Úspešne završený výskum v projekte VEGA: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach
 

Komisia pre vedy o Zemi a vesmíre a environmentálne vedy Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) posúdila výsledky projektu VEGA 1/0473/14 a udelila certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu  v roku 2016 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov.

Hlavným riešiteľom 3 roky trvajúceho projektu bol Dr. Ján Kaňuk z Oddelenia geoinformatiky. Vedecký tím sa zamerali na výskum a vývoj nových metód pre modelovanie a priestorové analýzy krajiny a jej procesov v trojrozmernom priestore. Boli vyvinuté nové metódy pre kartografické vyjadrenie priestorovej distribúcie slnečného žiarenia na rôznych mierkových úrovniach, tvorbu a analýzu časového radu virtuálnych 3D modelov miest, spracovania 3D dát z laserového skenovania a digitálnej fotogrametrie a simulácie geografickcýh procesov v čase.

Dosiahnuté výsledky boli adekvátne publikované celkovo v 6 karentovaných časopisoch, 4 časopisoch registrovných v Scopuse, 2 kapitolách v zahraničných monografiách a viacerých (prevažne zahraničných) konferenčných príspevkoch. Najvýznamnejšie publikácie sú uvedené nižšie:

  • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J. (2015): Generating time series of virtual 3-D city models using a retrospective approach. Landscape and Urban Planning, 139, pp. 40-53 (IF 2016: 4.563; 7 citations by Scopus)
  • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014). Spatial distribution of photovoltaic power plants in relation to a solar resource potential: a case study of the Czech Republic and Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(2), 26-33. PDF (IF 2016: 2.149; 6 citations by Scopus)
  • NOVOTNÝ, L. (2016). Urban Development and Migration Processes in the Urban Region of Bratislava from the Post-Socialist Transformation until the Global Economic Crisis. Urban Geography, 37, 1009-1029. (IF 2016:1.319; 2 citations by Scopus)
  • ONAČILLOVÁ, K., KAŇUK, J. (2016). Porovnanie interpretačných metód digitálnej fotogrametrie pre tvorbu 3D modelov budov úrovne LOD 2. Geographia Cassoviensis, 10 (1), pp. 70-81. (Scopus)
  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2016). The impact of intra-regional migration and natural reproduction of population on changes in its structure by religiosity, Geographia Cassoviensis, 10 (1), pp. 47-69. (Scopus)
  • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2015). Changes in ethnic structure of population in the light of recent trends of migration and natural reproduction. Geographica Pannonica, 19(4), 194-211. PDF (Scopus)