Charakteristika výskumného zamerania

  • zber dát a informácií o morfometrii korýt tokov
  • fluviálna geomorfológia
  • krajinno-ekologické plánovanie
  • hodnotenie potenciálu krajiny
  • hodnotenie klimatických zmien a ich vplyv na hydrológiu
Current projects
Period Project ID and title Position
2017-19 VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution co-researcher
2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) co-researcher
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu co-researcher
     
Ukončené projekty
1988 Návrh komplexného riešenia spoločensko -ekologickej optimalizácie využívania prírodných zdrojov povodia rieky Bodva s hlavným dôrazom na zásoby pitnej vody pre mesto Košice. Pobočka CBEV SAV pre ekológiu poľnohospodárskej krajiny - Košice štúdia. principal investigator
1992 Erózia v povodiach tokov Východoslovenského kraja. ÚEPK SAV štúdia. PBaH

principal investigator

 

2001 Vzťah povrchových a podzemných vôd v okolí Jasova.
principal investigator
2003 Krajinnoekologické princípy pre kvantifikáciu hydroekolimitov.SHMÚ hlavný spoluriešiteľ
2000-2002 VEGA č.1/7396/20: Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny (2000-2002) spoluriešiteľ
2003-2006 VEGA č.1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie spoluriešiteľ
2008-2011 APVV -0154-07: Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti tokov na diverzitu rýb hlavný riešiteľ za UPJŠ
2009-2011 HUSK( SR - Maďarsko) 0801/1.6.1/0003 Učme sa jeden od druhého! / Tanuljunk egymástól!  hlavný riešiteľ

 

SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency)