BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Hydrológia a hydrogeografia
  • Pedológia
  • Biogeografia
  • Geoekológia

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Krajinno-ekologické plánovanie
  • Územný systém ekologickej stability

Zoznam diplomantov (Mgr.)

Petrovič Martin (2010, Mgr) Morfometria koryta rieky Udava

Jakubov František (2010, Mgr)  Morfometria korytovo-nivného systému  Bačkovského potoka.

Franíková Jana (2010, Mgr.)Morfometria korytovo-nivného systému a jej vplyv na vegetačné pomery Chotárskeho potoka.

Bendžala Dávid (2010, Mgr.) Priestorová analýza organizácie a potenciálu krajiny na príklade okresu Košice-okolie.   

Pipa Ladislav (2010, Mgr.)Morfometria korytovo nivných systémov v geologických

 štruktúrach paleozoika a neogénu.

Gregušová Katarína (2010, Mgr.)    Priestorové rozšírenie plošnej erózie na poľnohospodárskych  plochách v povodiach tokov východného Slovenska.                                                                     

Fekiač Juraj (2011, Mgr.) Disparita zraniteľnosti povodia za obdobie 1938-2010.
Kunc Martin (2012, Mgr.)Historický vývoj štruktúry osídlenia dolného Zemplína.

Tkáč Matúš (2012, Mgr.)  Analýza riečnej siete a korytovo-nivného systému toku Oľšava.

Baraniová Andrea (2013, Mgr.)  Zmena zrážkovo-odtokových pomerov a hladín podzemných vôd v oblasti Národného parku Slovenský raj.
Kvetoslava Sonogová (2013, Mgr.)Analýza riečného toku Hornád a charakteristika genézy mŕtvych ramien.
Žigraiová Petronela (2013, Mgr) Historický vývoj riečnej siete v Košiciach