ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA ÚSTAVE GEOGRAFIE


Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. Túto súťaž pre Prírodovedeckú fakultu vyhlasuje dekan Prírodovedeckej fakulty. Študentská vedecká konferencia sa organizuje v rámci Prírodovedných dní v apríli.


Na Ústave geografie sa tejto súťaže môžu zúčastniť študenti bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci jednoodborové i medziodborové štúdium geografie. Po otvorení konferencie prebieha na Ústave geografie prezentácia študentských vedeckých a odborných prác v tematických sekciách podľa počtu prihlásených prác (fyzická geografia, geoinformatika, humánna a regionálna geografia) a konferencia končí slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení.


Toto podujatie je pre študentov vynikajúcou príležitosťou prezentovať svoju odbornú a vedeckú činnosť presahujúcu rámec bežných študijných povinností. Je zároveň výbornou príležitosťou vyskúšať si účasť na odbornej, resp. vedeckej konferencii na domácej pôjde, vycibriť si písomný prejav i prezentačné schopnosti, a tým si vytvoriť predpoklad pre publikačnú činnosť v budúcnosti, napríklad pre budúce doktorandské štúdium.

Príspevky

Odporúčanou formou príspevku je vedecký, resp. konferenčný článok. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaný rozsah štandardného príspevku je 6 – 10 normostrán (max. 18 000 znakov vrátane medzier) (podľa šablóny). Vybrané študentské práce môžu byť  hodnotiacou komisiou odporúčané na ďalšie publikovanie. Šablóna príspevku ŠVK.

Detailnejšie informácie pre ročník 2020 nájdete na stárnke Prírodovedeckej fakulty, pozornosť je treba obzvlášť venovať Harmonogramu ŠVK.

Prezentácia a hodnotenie príspevkov

Predložené príspevky účastníci štandardne prezentujú formou konferenčnej prezentácie, k dispozícii v každej sekcii je dataprojektor, požiadavky na ďalšie pomôcky je potrebné vopred prediskutovať s pracovníkmi Ústavu geografie. Prezentácie majú mať do 10 minút, po každej prezentácii nasleduje diskusia, do ktorej sa môžu zapojiť aj ďalší účastníci a verejnosť.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú so šírením Covid-19 sa v roku 2020 uskutoční dištančne aj ŠVK. O forme prezentácie príspevkov rozhodne príslušná komisia a študentom to včas oznámi.