Exkurzia z fyzickej geografie 2018

V dňoch 17. – 22. mája 2018 sa uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti tak dostali možnosť oboznámiť sa s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska. Oboznámili sa s pestrou geologickou stavbou územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier a Nízkych Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny, spraše a i.), morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (glaciálnym, periglaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), klimatickými podmienkami, vodstvom (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, Váh, Orava, Blh a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Zoznámili sa tiež s problematikou prírodných hrozieb a rizík (zosuv pri Vavrišove spôsobený riekou Belá). Navštívili aj rašelinisko na Belianskych lúkach pri Spišskej Belej. Prínosom nielen pre študentov kombinácie Sj-G boli návštevy rodných obcí významných slovenských básnikov a spisovateľov (Ján Botto - Vyšný Skálnik, Ľudovít Kubáni - Horné Zahorany, Ivan Krasko - Lukovištia) či Hviezdoslavovej horárne pod Babou horou (expozícia Hájnikovej ženy a života a diela Mila Urbana), čím exkurzia nadobudla aj etnografický charakter.

Detailnejšie informácie aj s fotodokumentáciou nájdete v Správe z exkurzie.

fyzici