Charakteristika výskumného zamerania

  • zber dát a informácií o morfometrii korýt tokov
  • fluviálna geomorfológia
  • krajinno-ekologické plánovanie
  • hodnotenie potenciálu krajiny
  • hodnotenie klimatických zmien a ich vplyv na hydrológiu
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
Ukončené projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu spoluriešiteľ
2009-11 HUSK( SR - Maďarsko) 0801/1.6.1/0003 Učme sa jeden od druhého! / Tanuljunk egymástól!  hlavný riešiteľ
2008-11 APVV -0154-07: Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti tokov na diverzitu rýb hlavný riešiteľ za UPJŠ
2003-06 VEGA č.1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie spoluriešiteľ
2000-02 VEGA č.1/7396/20: Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny (2000-2002) spoluriešiteľ
2003 Krajinnoekologické princípy pre kvantifikáciu hydroekolimitov.SHMÚ hlavný spoluriešiteľ
2001 Vzťah povrchových a podzemných vôd v okolí Jasova. hlavný riešiteľ
1992 Erózia v povodiach tokov Východoslovenského kraja. ÚEPK SAV štúdia. PBaH hlavný riešiteľ
1988 Návrh komplexného riešenia spoločensko -ekologickej optimalizácie využívania prírodných zdrojov povodia rieky Bodva s hlavným dôrazom na zásoby pitnej vody pre mesto Košice. Pobočka CBEV SAV pre ekológiu poľnohospodárskej krajiny - Košice štúdia. hlavný riešiteľ